Visit Valdosta - Lowndes County, GA - Fed Ex
Visit Valdosta Visit Valdosta
Download Our Travel Guide
 75 °F
5 Day Forcast
Aug

06
74°F
Aug

07
73°F
Aug

08
74°F
Aug

09
74°F
Aug

10
74°F

Fed Ex

109 Hemiock St
Valdosta GA 31601
Phone: 800-463-3339