Phyllis Lokey | Valdosta - Lowndes County, GA
Visit Valdosta Visit Valdosta
Download Our Travel Guide
 73 °F
5 Day Forcast
Apr

16
58°F
Apr

17
59°F
Apr

18
55°F
Apr

19
56°F
Apr

20
55°F

Phyllis Lokey

1835 Norman Dr
Valdosta GA 31601
Phone: 229-563-0680